certifikáty

Naša spoločnosť má od roku 2009 zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém v zmysle európskych noriem, prostredníctvom ktorých sme vybudovali systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. Z dôvodu zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti pri práci sa spoločnosť  v roku 2016 rozhodla zaviesť systém SCC – certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

 • Neustálemu zlepšovaniu efektívnosti zavedeného integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu, BOZP a SCC a zabezpečeniu dostatku zdrojov
 • Dodržiavaniu platných právnych a iných predpisov a požiadaviek súvisiacich so životným prostredím, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
 • Realizácii preventívnych opatrení na predchádzanie znečisťovania životného prostredia a na predchádzanie poškodenia životného prostredia
 • Realizácii opatrení zameraných na prevenciu zranení, chorôb z povolania a poškodení zdravia plynúcich z pracovných činností
 • Zvyšovaniu povedomia zamestnancov spoločnosti s cieľom vytvoriť spoločnosť efektívne hospodáriacu so zdrojmi a dodržujúcu zásady environmentu a BOZP
 • Šetreniu surovín a energie a uprednostňovaniu environmentálneho a bezpečnostného hľadiska vo všetkých aspektoch poskytovaných služieb
 • Komunikácii smerom k dodávateľom, zákazníkom a zainteresovaným stranám
 • Aktivitám smerujúcim k zlepšeniu ochrany životného prostredia a k zvyšovaniu stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vykonávaniu činností spoločnosti čo najšetrnejším spôsobom ku všetkým zložkám životného prostredia, a to aj s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania
 • Profesionalite svojich zamestnancov s hlavným cieľom orientácie na splnenie požiadaviek zákazníka
 • Neustálemu zvyšovaniu povedomia svojich zamestnancov a externých spolupracovníkov o hlavných cieľoch spoločnosti, ktoré vedú k vyššej efektivite pracovných činností v čase a zvýšenému povedomiu o integrovanom manažérskom systéme
 • Zabezpečeniu vhodného pracovného prostredia a vytvorenie takých podnikových podmienok, ktoré budú motiváciou pre zvyšovanie kvality pracovnej výkonnosti
 • Zabezpečeniu činností, ktoré budú viesť k spokojnosti medzi spoločnosťou, jej zamestnancami, spolupracovníkmi a zákazníkmi, a ktoré smerujú k rozvoju spoločnosti
 • Dodržiavaniu vyššie uvedených bodov a plneniu cieľov kvality, environmentu, BOZP a SCC