ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok dbá na zachovanie vášho súkromia a ochranu vašich osobných údajov. Dôležité informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené nižšie:

Zber osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, s výnimkou prípadov, kedy osoba dobrovoľne poskytne tieto údaje prevádzkovateľovi.

Takéto informácie môžu byť získané, keď osoba dobrovoľne zadá svoje osobné údaje za účelom využívania služieb tejto webovej stránky. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predávané tretej strane, okrem prípadov, kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Analytika a správanie užívateľov

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach, napríklad pri meraní návštevnosti a sledovaní správania užívateľov. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však anonýmne v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Automatický zber údajov

Užívatelia webových stránok poskytovateľa berú na vedomie, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Výberové konanie

Zaslaním žiadosti o pracovné miesto nám dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov v internej evidencii, ktorý je v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Práva užívateľa

Na žiadosť užívateľa podnikne prevádzkovateľ webových stránok všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

Používanie týchto webových stránok znamená súhlas s týmito podmienkami o ochrane osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese konti@konti.sk.