Jaguar, Land Rover Ausstellungsraum

Gegenstand: Bauen & Rekonstruktion
Investor: T.O.P. AUTO Bratislava a.s.
Ort: Bratislava – Rožňavská
Path